Cơ chế giải quyết tranh chấp

Cơ chế giải quyết tranh chấp (Dispute settlement mechanism)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2020

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Cơ chế giải quyết tranh chấp này:

 • Thiên Tuế (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Thiên Tuế” hoặc “Của Thiên Tuế” trong Thỏa thuận này) là Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế, có địa chỉ tại 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Trang web (Website) về Thiên Tuế, truy cập tại: https://nguyenlieuthuoc.com/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Quý khách liên quan đến giao dịch tại website Thiên Tuế Khi phát sinh tranh chấp, Thiên Tuế đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Thiên Tuế và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Khách hàng khiếu nại qua email: thientue.net.vn@gmail.com
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của quý khách, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Thiên Tuế sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng để giải quyết tranh chấp đó.
 • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của trang thientue.net.vn thì ban quản trị website sẽ phối hợp với Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế để hỗ trợ Khách hàng hoặc đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Thiên Tuế tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Thông tin về các sản phẩm bảo vệ sức khỏe được ủy quyền đăng tải trên website thientue.net.vn và được phân phối bởi Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế.

Khách hàng có thể gửi thông tin khiếu nại trực tiếp theo thông tin tại mục Liên hệ hợp tác , theo đó thông tin của khách hàng sẽ được gửi đến ban quản trị website thientue.net.vn. Quý khách cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho quý khách. Trong thời gian sớm nhất có thể, ban quản trị website Thiên Tuế sẽ có email phải hồi lại ý kiến phản ánh của khách hàng.

3. Liên hệ Thiên Tuế

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Cơ chế giải quyết chanh chấp này, Quý khách có thể liên hệ với Thiên Tuế:

 • Qua email: thientue.net.vn@gmail.com
 • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của Thiên Tuế tại đây.
 • Theo số điện thoại: 0888831517
 • Liên hệ trực tiếp với người đại diện tại địa chỉ: 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510

Dispute settlement mechanism

Last updated: December 31, 2020

1. Definitions

For the purposes of this Dispute settlement mechanism:

 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company, 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510.
 • Country refers to: Vietnam
 • Website refers to Thien Tue, accessible from https://nguyenlieuthuoc.com/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Thank you for your trust and support. We hope you are satisfied with your purchase. However, if you are not completely satisfied with your purchase for any reason, this may result in a desire to return and / or refund. Please see below for more information about our Dispute settlement mechanism.

2. Dispute settlement mechanism

Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for receiving complaints and supporting customers related to transactions at website thientue.net.vn When a dispute arises, we uphold the solution of negotiation and mediation between the parties to maintain the member’s trust in service quality of Thien Tue and follow the following steps:

 • Step 1: Customer complains via email: thientue.net.vn@gmail.com
 • Step 2: Customer Care Department will receive your complaints, depending on the nature and extent of the complaint, Thien Tue will have specific measures to support the Customer to resolve the dispute. accept that.
 • Step 3: In case it is out of the ability and authority of the website thientue.net.vn, the website administrator will coordinate with our Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company to support the Customer or bring this case to the state agencies. jurisdiction according to the law.

Thien Tue respect and seriously comply with the provisions of the law on the protection of customers’ interests. Information about authorized health protection products is posted on website thientue.net.vn and distributed by Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company.

Customers can send complaint information directly according to the information in the Contact section, whereby customer information will be sent to the administrator of Thien Tue. You need to be responsible for providing documents and papers to certify information related to the incident that is causing you conflicts. In the shortest time possible, the administrator of Thiên Tuế will have an email to respond to customer feedback.

5. Contact Us

If you have any questions about this Dispute settlement mechanism, You can contact us:

 • By email: thientue.net.vn@gmail.com
 • By visiting this page on our website: here
 • By phone number: +84888831517
 • By meeting representative at: 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510