Chính sách đổi trả & hoàn tiền

Chính sách đổi trả và hoàn tiền (Return and refund policy)

(English below)

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2020

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của chính sách đổi trả và hoặc hoàn tiền này:

 • Thiên Tuế (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Thiên Tuế” hoặc “Của Thiên Tuế” trong Thỏa thuận này) là Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế, có địa chỉ tại 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Trang web (Website) về Thiên Tuế, truy cập tại: https://nguyenlieuthuoc.com/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Điều kiện đổi trả sản phẩm:

Cám ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ Thiên Tuế. Thiên Tuế hy vọng quý khách hài lòng với việc mua hàng của mình. Tuy nhiên, nếu quý khách không hoàn toàn hài lòng với giao dịch mua hàng của mình vì bất kỳ lý do gì, dẫn đến mong muốn đổi trả và / hoặc hoàn tiền. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin về chính sách đổi trả và / hoặc hoàn tiền của Thiên Tuế.

Thiên Tuế chỉ chấp nhận đổi trả sản phẩm trong các trường hợp sau đây:

2.1. Các trường hợp đổi trả sản phẩm mà Thiên Tuế sẽ thanh toán chi phí vận chuyển 2 chiều (chuyển / hoàn):

 • Sản phẩm bị hư hại khi đến tay quý khách (do lỗi đóng gói, bảo quản, vận chuyển của Thiên Tuế hoặc của đơn vị vận chuyển).
 • Thiên Tuế gởi sản phẩm không đúng với sản phẩm mà quý khách đã đặt mua.
 • Sản phẩm không đúng với những gì đã đăng trên Website.
 • Sản phẩm bị trục trặc, lỗi do nhà sản xuất.
 • Sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

2.2. Nếu quý khách không gặp các trường hợp được quy định ở điều 2.1, tức là quý khách muốn đổi qua sản phẩm mới theo ý muốn chủ quan của quý khách, thì Thiên Tuế sẽ áp dụng quy định đổi trả sản phẩm khác như sau:

 • (a) Quý khách sẽ phải thanh toán phí vận chuyển 2 chiều (chuyển / hoàn)
 • (b) Thiên Tuế chỉ chấp nhận đổi qua biến thể khác (ví dụ như kích thước, loại, …) của chính sản phẩm đó chứ không đồng ý đổi qua sản phẩm mới loại khác.
 • (c) Thiên Tuế không chấp nhận đổi trả sản phẩm tươi sống.
 • (d) Thiên Tuế chỉ có thể thực hiện yêu cầu của quý khách trong trường hợp mẫu biến thể mà quý khách muốn đổi vẫn còn hàng.
 • (e) Thiên Tuế chỉ chấp nhận đổi hàng với giá trị của sản phẩm thay đổi phải lớn hơn hoặc bằng giá trị hóa đơn mua hàng trước đó.
 • (f) Nếu việc đổi hàng này diễn ra, xin quý khách vui lòng thanh toán (bù thêm) phần giá trị chênh lệch của biến thể đó.

2.3. Điều kiện đổi trả:

 • Sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị nứt vỡ, không bị biến dạng do tác động của ngoại lực.
 • Sản phẩm không có dấu hiệu bị ẩm, vô nước.
 • Sản phẩm phải còn nguyên vẹn thông tin S/N và tem của nhà phân phối còn nguyên vẹn với đầy đủ thông tin.
 • Vì sản phẩm được đổi mới nguyên hộp, nguyên tem nhãn mới với đầy đủ phụ kiện đi kèm (nếu có) nên sản phẩm đổi trả cũng phải được gởi lại với tình trạng nguyên hộp, nguyên tem nhãn với đầy đủ phụ kiện đi kèm (nếu có).

3. Điều kiện hoàn tiền:

Thiên Tuế chỉ chấp nhận hoàn tiền trong trường hợp sau:

 • Nếu quý khách gặp các trường hợp được quy định ở điều 2.1 và quý khách không đồng ý đổi trả sản phẩm khác.
 • Đối với những đơn hàng đã được quý khách chuyển khoản trước, nếu sau thời gian thỏa thuận với quý khách mà quý khách vẫn chưa nhận được hàng.

4. Quy trình đổi trả và hoàn tiền:

Tất cả sản phẩm trả lại phải đảm bảo đúng với điều kiện đổi trả được quy định tại điều 2.3

Thời gian khiếu nại và yêu cầu đổi trả và hoàn tiền là trong vòng từ 1 đến 3 ngày đối với quý khách tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và từ 3 đến 5 ngày đối với quý khách ở ngoài khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (tính từ ngày quý khách nhận được hàng).

Để trả lại một mặt hàng, quý khách hãy đặt vật phẩm một cách an toàn trong bao bì ban đầu của nó và gởi trả lại đến địa chỉ sau: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế, có địa chỉ tại 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510. – Hot line: 0888831517.

Sau khi nhận được hàng trả lại của quý khách và kiểm tra tình trạng của mặt hàng, Thiên Tuế sẽ xử lý và thỏa thuận với quý khách phương án đổi trả và / hoặc hoàn tiền sao cho phù hợp nhất.

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, Thiên Tuế kính mong quý khách có thể chụp ảnh hoặc quay video quá trình khui mở hàng hóa ngay khi quý khách nhận được hàng để làm bằng chứng đối chiếu với Thiên Tuế nếu có xảy ra các trường hợp được quy định ở điều 2.1.

Ngoài những trường hợp đã nêu trên, Thiên Tuế sẽ giải quyết các khiếu nại về đổi trả sản phẩm (bao gồm chi phí vận chuyển) bằng hình thức thương lượng – thỏa thuận với quý khách. Nếu không đạt được thỏa thuận với quý khách thì các tranh chấp, khiếu nại sẽ được giải quyết bởi các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam, và phán quyết của tòa án sẽ là phán quyết cuối cùng, bên thua kiện sẽ thanh toán chi phí kiện tụng.

5. Liên hệ Thiên Tuế

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách đổi trả và / hoặc hoàn tiền này, Quý khách có thể liên hệ với Thiên Tuế:

 • Qua email: thientue.net.vn@gmail.com
 • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của Thiên Tuế tại đây.
 • Theo số điện thoại: 0888831517
 • Liên hệ trực tiếp với người đại diện tại địa chỉ: 56/30 Đường Tân Thới Nhất 17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71510

Return and or refund policy

Last updated: December 31, 2020

1. Definitions

For the purposes of this Return and refund policy:

 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company, 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510.
 • Country refers to: Vietnam
 • Website refers to Thien Tue, accessible from https://nguyenlieuthuoc.com/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Thank you for your trust and support. We hope you are satisfied with your purchase. However, if you are not completely satisfied with your purchase for any reason, this may result in a desire to return and / or refund. Please see below for more information about our Return and / or refund policy.

2. Conditions to return products:

We only accept to return products in the following cases:

2.1. The cases of product return for which we will pay for two-way shipping (transfer / refund):

 • The product is damaged when it reaches you (due to packaging, storage, shipping errors by us or by the carrier).
 • We send products that do not match the product that you have ordered.
 • The product does not match what was posted on the Website.
 • The product is malfunctioning, faulty caused by the manufacturer.
 • The product has expired.

2.2. If you do not encounter the cases specified in Article 2.1, that is, you want to change to a new product according to your subjective wishes, we will apply regulations on exchange and return for other products as follows:

 • (a) You will be charged a 2-way shipping fee (transfer / refund).
 • (b) We only accept to change to another variation (eg size, type, …) of the product itself, not to agree to change to another new product.
 • (c) We do not accept returns for fresh produce.
 • (d) We can only process your request in case the variant model you want to exchange is still available.
 • (e) We accept exchange only for the value of the product change to be greater than or equal to the previous purchase invoice value.
 • (f) If this exchange occurs, please pay (offset) the difference in value of that variation.

2.3. Return conditions:

 • The product is intact, not cracked, not deformed by external force.
 • The product shows no signs of being damp, in water.
 • The product must have S/N information intact and the distributor’s stamp intact with complete information.
 • Because the product is renewed in a original box, with a new label with full accessories (if any), the returned product must also be returned in a original box, with full label with all accessories included (if any).

3. Refund conditions:

We only accept refunds in the following cases:

 • If you encounter the cases specified in Article 2.1 and you do not agree to return another product.
 • For orders that have been transferred by you before, if after the agreed time with you, you have not received the goods.

4. Return and refund process:

All returned products must be in compliance with the return conditions specified in Article 2.3

The timing of complaints and requests for return and refund is within 1 to 3 days for you in the Ho Chi Minh City area and 3 to 5 days for you outside the Ho Chi Minh City area (from the date you receive the goods).

To return an item, please place the item securely in its original packaging and return it to the following address: We are at Thientue Pharmaceutical Joint Stock Company, 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510 – Hot line: 0888831517. After receiving your returned item and checking the status of the item, we will process and negotiate with you. the most appropriate exchange and / or refund judgment.

In order to avoid an undue dispute, we sincerely hope that you can take photos or video of the opening process as soon as you receive the goods as evidence to compare with us if any in the case specified in Article 2.1.

In addition to the above cases, we will resolve complaints about return of products (including shipping costs) by negotiating – negotiating with you. If an agreement is not reached with you, disputes and complaints will be resolved by law enforcement agencies in Vietnam, and the court’s ruling will be the final one, the losing party will be cleared, payment of litigation costs.

5. Contact Us

If you have any questions about this Return and or refund policy, You can contact us:

 • By email: thientue.net.vn@gmail.com
 • By visiting this page on our website: here
 • By phone number: +84888831517
 • By meeting representative at: 56/30 Tan Thoi Nhat 17 Street, 4 Quarter, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City 71510