Cao và dược liệu

Cao hà thủ ô đỏ

Cao và dược liệu

Cao đương quy

Cao và dược liệu

Cao diệp hạ châu

Cao và dược liệu

Cao đinh lăng